İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

A.İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının İçeriği :
 
  Eğitim kurumumuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 18/10/2012 tarih ve 78-İG sayı ile iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumu olarak yetkilendirilmiş olup, İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının içeriği aşağıda açıklanmıştır.

1- Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

2- Yukarıda belirtilen bu temel amaç çerçevesinde iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylara; öncelikle genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisi, bunun ardından da işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılabilecek ayrıntılı bilgi verilecektir.

3- Yürüteceğimiz İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı çerçevesinde, programın amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir.
  - Maden ve inşaat sektörleri münhasıran ele alınmıştır.
  - Ayrıca buna ek olarak metal ve kimya sektörleri gibi iş kazası ve meslek hastalıkları açısından önemli sektörlerde yer alan işler de incelenecektir.
  - İşyerlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemleri, her türlü tehlikeden kaynaklanan risklerin yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

4- İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacaktır. Kurumumuz gerek gördüğünde bu süreleri artırarak uygulayabilecektir.

5- Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili Yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıylagerçekleştirilecektir.

6- Adayların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Adayların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla, programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır.

Tablo-1 İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Süreci

 

Bu kısımda;

ile ilgili esaslara yer verilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanı Temel Eğitim Programında yer alan her konunun genel amaçları ve daha sonra da öğrenme hedefleri (kazanımları) belirlenmiştir. Böylece her konu ile katılımcılara kazandırılmak istenen özellikler belirlenmiştir. Konunun genel amacı ve ayrıntılı amaçları, öğretme-öğrenme sürecinin planlanması ve ölçme değerlendirme konusunda eğiticiye, rehber olacaktır.

2.1. Programın içeriği belirlenirken; iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen mühendis, mimar ve teknik elemanların çalışmaları sırasında karşılaşacakları olgu ve olaylar göz önünde bulundurularak, işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açan etmenler, bu etmenlerden kaynaklanan riskler ve bu risklerden korunma yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ve işyeri bazlı mikro politikalar gibi konulara dikkat edilmiştir.

Ayrıca seçilen bu konular, programda yer alan tüm konuların temel oluşturma ve bu temel üzerine diğer bilgilerin yerleştirilmesi açısından öğrenme önceliği ve kendi aralarında bütünlük arz etmeleri ölçütlerine göre sıralanmıştır.

Bu ölçütlerin seçilme nedeni esas olarak, iş güvenliği uzmanlığının (A), (B) ve (C) olmak üzere üç sınıfa bölünmüş olması ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığından başlamak üzere zamanla kazanılacak teknik uygulama tecrübesi ve başarılı olunması gereken ve her sınıf için ayrı ayrı düzenlenmiş olan sınavların varlığıdır.

Üç sınıfa ayrılmış olan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde yer alan program içerikleri belirlenirken her konunun ağırlığı ayrı ayrı ele alınmış ve her sınıfta yer alan iş güvenliği uzmanlarının görev alacakları işyerleri dikkate alınmıştır.

Örneğin, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle, bu sınıf için düzenlenecek eğitimlerde güvenlik kültürü, hukuk bilgisi, kişisel koruyucu donanım ve ergonomi gibi konulara ağırlık verilmiştir.

(A) ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeliye ek olarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle risk etmenleri ve sektörel ayrımlar gibi konulara ağırlık verilmiştir.

Her üç sınıf uzmanlık için düzenlenecek eğitimlerde, çalışma ortamı gözetimi, önleme politikaları, risk yönetimi ve değerlendirilmesi gibi konular ise her işyerinde aynı öneme sahip olmaları nedeniyle aynı oranda ağırlıklandırılmıştır.
  2.2. İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Konuları ve Ayrılan Süreler

Aşağıdaki tabloda, bu program için seçilen konular ve bu konulara ayrılan süreler yüz yüze ve toplam olarak ayrı ayrı verilmiştir. Tabloda yüz yüze eğitim için belirlenen süreler, yüz yüze verilmesi gereken en az süreleri ifade etmekte olup, eğitim kurumumuz gerekli gördüğünde bu süreyi artırabilecektir.

Tablo-2 İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Konuları ve Ayrılan Süreler                                                                                                                                    

Sıra No.

DERSİN ADI

DERS SAATİ

A

B

C

Yüz yüze

Toplam

Yüz yüze

Toplam

Yüz yüze

Toplam

1

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

1

1

1

1

1

1

2

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

1

1

1

1

2

3

3

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

-

3

1

3

2

4

4

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

1

1

1

1

5

Temel Hukuk

-

1

-

1

-

2

6

İş Hukuku

2

4

2

4

3

5

7

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

-

1

-

1

-

2

8

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

-

1

1

2

1

3

9

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

2

4

2

4

2

4

10

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

1

1

1

2

1

2

11

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

3

4

2

4

2

4

12

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

12

18

15

18

15

18

13

Çalışma Ortamı Gözetimi

1

2

1

2

1

2

14

İş Hijyeni

1

2

1

2

1

2

15

İşyeri Bina ve Eklentileri

1

2

1

2

1

2

16

Fiziksel Risk Etmenleri

6

9

6

9

4

9

17

Kimyasal Risk Etmenleri

6

12

4

8

4

8

18

Biyolojik Risk Etmenleri

1

4

1

4

1

2

19

Psikososyal Risk Etmenleri

1

4

1

4

1

2

20

Ergonomi

2

4

2

4

2

6

21

Korunma Politikaları

2

4

2

4

2

4

22

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

4

3

6

2

3

23

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

2

6

3

6

3

6

24

Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

2

4

2

4

3

6

25

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

2

3

2

3

1

2

26

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

1

2

1

2

27

Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

2

3

1

3

1

2

28

Yangın

3

6

3

6

5

10

29

Acil Durum Planları

2

4

2

4

2

4

30

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

-

2

-

2

-

2

31

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

2

4

2

4

1

3

32

Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

2

4

2

4

2

4

33

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

2

4

2

2

34

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

-

1

-

1

-

1

35

Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

1

2

2

3

36

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

1

3

2

4

1

3

37

İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

6

12

3

8

2

6

38

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

6

12

3

8

2

6

39

Kişisel Koruyucu Donanımlar

1

3

1

3

2

4

40

İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

1

3

2

5

2

4

41

İş Kazaları

3

6

3

6

3

6

42

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

1

2

1

3

1

3

43

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

1

2

1

2

1

2

44

Çalışma Yaşamında Özel  PolitikaGerektiren  Gruplar

-

1

-

1

-

2

45

Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

-

1

-

1

-

1

46

Çalışma Hayatında Etik

1

2

1

2

1

2

47

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

1

2

2

3

2

3

48

Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

-

1

-

1

-

1

49

Değerlendirme ve Son Test

1

1

1

1

1

1

TEORİK EĞİTİM TOPLAMI:

90

180

90

180

90

180

50

İşyerinde Pratik Uygulamalar

-

40

-

40

-

40

GENEL TOPLAM:

-

220

-

220

-

220


 

Programda belirlenen amaçlara ulaşılması ve katılımcıların etkili, verimli ve ilgi çekici bir öğrenme süreci geçirebilmesi için yapılacak eğitimlerde, katılımcıların, yetişkin oldukları göz önüne alındığında ve öğrenme sürecinde onları aktif kılacak yöntemler, stratejiler ve teknikler kullanılacaktır.

Gerektiğinde vaka incelemeleri, örnek olay çalışmaları, büyük grup, küçük grup tartışmaları, soru-cevap, beyin fırtınası vb. yöntem ve teknikleri kullanılacaktır. Ele alınan konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere, görseller, bilgisayar destekli sunumlar, modeller ve uygun araç-gereçler kullanılacaktır.

Değerlendirme, katılımcıların/adayların nasıl düşündüklerini, ne bildiklerini ve hangi becerilere sahip olduklarını belirleme yolu olarak tanımlandığından; eğitim sürecinde yapacağımız değerlendirmelerin, katılımcıların belirlenen hedeflere ne derece ulaştıklarını belirlemek ve yürüttüğümüz dersin niteliği hakkında geri bildirimler vermek olmak üzere iki temel amacı vardır.

Belirlenen hedeflere ne derece ulaşıldığının belirlenmesinde;

vb. gibi tekniklerin biri veya bir kaçı uygulanacaktır.

Ölçme ve değerlendirmelerle, hedef kitle hakkında bilgiler elde edilmesinin yanı sıra öğretim sürecinin niteliği hakkında geri bildirimler alınacaktır. Bu bilgiler daha sonra yapılacak planlamaların daha etkili, verimli ve ilgi çekici olmasına yardımcı olacaktır.

Derslerle ilgili ayrı ayrı yapılan bu değerlendirmelerin yanında programın genel olarak başarısını belirlemek üzere programın başında bir ön test ve bitiminde de bir son testuygulaması yapılacaktır.

İş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programları; yüz yüze, uzaktan ve uygulama olmak üzere üç ayrı bölümden oluşmaktadır.

1. Programın Yüz Yüze Eğitimle Yürütülen Bölümü İle İlgili Esaslar

2. İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Uzaktan Eğitim İlkeleri

(Eşzamanlı (senkron) eğitim: Eğitici(ler) ile bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, aynı sanal ortamda, aynı zaman diliminde bir arada olduğu eğitimi,    
  Eşzamansız (asenkron) eğitim: Bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, zamandan ve mekandan bağımsız eğitimi,
  Sanal sınıf: Eğitici(ler) ile katılımcıların aynı anda farklı mekanlarda iletişim içinde oldukları eğitim ortamını, ifade etmektedir.)  

2.5. Eğitim Kurumumuz, programa katılımı düzenli olarak takip etmektedir.

D.İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programında Görev Alacak Eğitimcilerin Nitelikleri :

Tablo-3 İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programında Görev Alacak Eğitimcilerin Nitelikleri                                                                                                               

Eğitici Kodu

Eğitici Özelliği

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan;

U-1

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanları

U-2

İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı veya iş güvenliği  bilim uzmanlığı eğitimine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanlar

U-3

Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları

U-4

Bakanlık iş müfettişleri

U-5

Bakanlık çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanları

U-6

Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun en az 4 yarıyıl ders veren mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk fakültesi mezunları

U-7

İşyeri hekimleri

U-8

İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı veya iş güvenliği lisansüstü eğitimine sahip hekimler

U-9

Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az 4 yarıyıl ders veren hekimler

U-10

İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanları

U-11

Tüm eğiticiler

U-12

Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az sekiz yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlar

U-13

İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlar

 

 

 

TEPE AKADEMİ EĞİTİM TARİHLERİ

İş Güvenliği Uzmanlığı
 • Tüm Gruplar
 • Hafta İçi
 • Hafta Sonu
 • Kesintisiz
GRUP Uz. Eğt. Baş. Örg. Eğt. Baş. Son Başvuru  
Hafta İçi Sabah 3 Şubat /17 şubat 18 Şubat/10 Mart 31 Ocak
Kayıt Ol
Hafta İçi Akşam 09 Şubat/23 Şubat 24 Şubat/10 Mart 6 Şubat
Kayıt Ol
GRUP Uz. Eğt. Baş. Örg. Eğt. Baş. Son Başvuru  
Hafta İçi Sabah 3 Şubat /17 şubat 18 Şubat/10 Mart 31 Ocak
Kayıt Ol
Hafta İçi Akşam 09 Şubat/23 Şubat 24 Şubat/10 Mart 6 Şubat
Kayıt Ol
Eğitim programımız güncelleniyor...
Eğitim programımız güncelleniyor...
İşyeri Hekimliği
 • Tüm Gruplar
 • Hafta İçi
 • Hafta Sonu
 • Kesintisiz
GRUP Uz. Eğt. Baş. Örg. Eğt. Baş. Son Başvuru  
Hafta Sonu Akşam 18 Mart/3 Nİsan 4 Nisan /23 Mayıs 15 Mart
Kayıt Ol
Eğitim programımız güncelleniyor...
GRUP Uz. Eğt. Baş. Örg. Eğt. Baş. Son Başvuru  
Hafta Sonu Akşam 18 Mart/3 Nİsan 4 Nisan /23 Mayıs 15 Mart
Kayıt Ol
Eğitim programımız güncelleniyor...
Diğer Sağlık Personeli
 • Tüm Gruplar
 • Hafta İçi
 • Hafta Sonu
 • Kesintisiz
GRUP Uz. Eğt. Baş. Örg. Eğt. Baş. Son Başvuru  
Hafta Sonu Sabah 20 Mart/ 27 Mart 28 Mart/12 Nisan cumartesi pazar 17 Mart
Kayıt Ol
Hafta Sonu Akşam 20 Mart/ 27 Mart 28 Mart/12 Nisan cumartesi pazar 17 Mart
Kayıt Ol
Eğitim programımız güncelleniyor...
GRUP Uz. Eğt. Baş. Örg. Eğt. Baş. Son Başvuru  
Hafta Sonu Sabah 20 Mart/ 27 Mart 28 Mart/12 Nisan cumartesi pazar 17 Mart
Kayıt Ol
Hafta Sonu Akşam 20 Mart/ 27 Mart 28 Mart/12 Nisan cumartesi pazar 17 Mart
Kayıt Ol
Eğitim programımız güncelleniyor...

DUYURULAR

 • 2016 NİSAN AYI SINAVI DUYURUSU
  2016 yılı nisan sınavı duyurusu
  13/01/2016
  Devamı
 • 27 Aralık sınavını kazanan ve eksik belge uyarısı alan katılımcıların dikkatine
  EĞİTİM KURUMU KAPALI OLAN VEYA İSG-KATİP'TE YAPILAN İNCELEME NETİCESİNDE BELGELERİNİZDE EKSİKLİK BULUNMAKTADIR UYARISI YER ALAN KATILIMCILARIN BİR DİLEKÇE EKİNDE AŞAĞIDAKİ BELGELER İLE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAŞVURU YAPMALARI GEREK
  27/02/2015
  Devamı
Tüm Hakları Tepe Akademi Eğitim Kurumlarına Aittir. © 2014